تحویل فوری در تهران

رهگیری سفارش

کد امنیتی

شاخه های بلاگ خبری

یوگا

راهنمای خرید لوازم یوگا

.

تعریف یوگا

یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

واژه Yoga در اصل از واژهٔ «یوج»(Yuj) در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده‌است.

یوگا سیستمی از تمرینات برای سلامتی ذهنی و فیزیکی است، تعریف واحدی از یوگا وجود ندارد و میتوان گفت که بیش از پنجاه تعریف برای آن آورده شده است.

تعریف کتاب سوترا پاتانجالی: یوگا یعنی توقف ذهن. یوگا اقیانوسی از دانش و تجارب است.

یوگا از طرفی به معنای «کنترل کردن» آمده‌است و در آن صورت، یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی همه‌جانبه بر توان بالقوة خود دانست.

در این صورت به این دانش «روش» که همانا کنترل قوای تن و فکر است تأکید می‌شود.

با توجه به چنین درکی، یوگا در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad)، این گونه تعریف شده‌ است: «یوگا عبارت است از کنترل امواج ذهنی.»

از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظاره خود و خودشناسی است.

بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی حجابهای نفسانی.

بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده توصیف شده‌است.

سرانجام یوگا را به معنی «وصل و یکی شدن» نیز ترجمه کرده‌اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می‌شود.

به این معنا، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti) با قوای حیاتی تن و حواس (Prana shakti) که منجر به تلخیص انرژی، توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد.

بنابر این تصور، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra) گفته شده: «یک یوگی، فقط در اتحاد با آگاهی متعال، به تجربه یوگا نایل می‌گردد.»

بدین ترتیب هر کدام از معانی واژه یوگا، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می‌سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی‌شود.

.

رژیم غذایی در یوگا

رژیم غذایی در سلامت انسان بسیار اهمیت دارد.

در یوگا سه نوع رژیم غذایی وجود دارد که عبارتند از: راجاسی، تاماسی و ساتویک

رژیم غذایی راجاسی شامل غذاهای غیر گیاهی و پر انرژی می‌باشد.

رژیم غذایی تاماسی ترکیبی از راجاسی و ساتویک می‌باشد. به معنی غذاهای غیر گیاهی و گیاهی و البته پرادویه. این رژیم غذایی افراد را کم حوصله و پرخاشگر می‌کند.

اما رژیم غذایی ساتویک، گیاهی ا ست و برای چاشنی آن از کمی ادویه هم استفاده می‌شود. این رژیم غذایی مورد توصیه یوگی‌ها می‌باشد.

این رژیم غذایی گوارشی آسان را به ارمغان می‌آورد. احساس سبکی و تعادل به وجود می‌آید و تعادل هورمونی بدن در حد مطلوب نگه داشته می‌شود.

.

تاریخچه یوگا

.

به لحاظ تاریخی می‌توان سیر تحولات یوگا را در پنج مرحله بررسی کرد:

  1.  (Vedic Yoga)
  2. دوران پیش از کلاسیک (Preclassical Yoga)
  3. دوران کلاسیک (Classical Yoga)
  4. دوران بعد از کلاسیک (Post Classical Yoga)
  5. دوران مدرن (Modern Yoga)

.

دوران ودایی (۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پ. م)

.

هر چند در این دوران مستقیماً از واژه یوگا نشانی نمی‌یابیم، ولی پنداره‌های قابل استنادی در متون ودایی یافت می‌شود. منظور از متون ودایی چهار جنگ کهن به نام‌های زیر است:

  1. ریگ‌ودا Rig veda 
  2. ساما ودا Sama V
  3. یاجور ودا Vajur V
  4. آتاروا ودا Atharva V

.

در واقع کهن‌ترین متون مکتوب و ادبیات بشری همین کتاب‌ها هستند.

طی تحقیقات باستان شناختی در دو دهه اخیر سرآغاز تمدن در هند از هفت هزار سال پیش از میلاد از ناحیه‌ای نزدیک به دهکده مهرگر (Mehrgarh) آغاز شده‌است.

در هزاره سوم پیش از میلاد منجر به ساخته شدن شهرهای بزرگ و مهمی مثل موهنجو دارو (Mohenjo daroهاراپا (Harappa) و دلاویرا (Dholavira) شد.

این تمدن از شرق گنگ به طرف افغانستان و از ایران به سوی بمبئی توسعه یافت.

این تمدن کهن را عموماً به نام تمدن ساراسواتی (Sarasvati) می‌شناسند.

طبق نگرشهای ودایی شعور ناب و وجود متعال که خالق هستی از روی عشق و مهر بوده‌است «وداها» را به نوع بشر آموخت تا چگونگی زیستن در همسویی با قوانین «دارماً حفظ شود.

به این معنا»وداها «در قلب خود مفهوم» یوگاً را دربردارند هر چند که تنها از طریق واژگانی چون تاپاً (Tapah) در این دوران به یوگای اصطلاحی نزدیک می‌شویم.

برای درک بهتر و کامل «وداها» «ریشی‌هاً، ودانگا (Vedanga) را بمنظور فهم و استفاده از وداها ارائه کردند.» آنگاً (Anga) به معنای شاخه و بخش است پس ودانگا یعنی اجزاء و شاخه‌های ودا که شامل موارد زیر می‌شود.

1- Kalpa

2- Shiksha

3- Vyakarana

4- Nirukta

5- Jyotisha

6- Chandas

.

از طرفی زمینة دیگری از آموزشهای ودایی به نام اوپاودا (Upaveda) نیز به منظور استفاده کاربردی از وداها شکل گرفت که شامل موارد زیر بود.

1- Ayurveda (طب ودایی)

2- Dhanur Veda (ورزش رزمی ودایی)

3- Sthapatya Veda (معماری ودایی)

4- Gandharva Veda (موسیقی ودایی)

.

دوران پیش از کلاسیک (۲۰۰۰ تا ۳۰۰ پ. م)

متون اوپانیشاد (Upanishad) و نهایتاً باگاواد گیتا (Bhagavad Gita) از دستاوردهای والای این دوران است.

در این دوران به صراحت واژه یوگا و ابعاد عملی یوگا قابل بررسی است.

مهمترین پیام این دوران شناسایی آتما (Atma) و برهما (Brahma) و طریق همسویی بین آن دو از طریق سلوک و معرفت است.

از دیگر دستاوردهای مهم این دوران طبقه‌بندی سه‌گانه آگاهی بشری و امکان استقرار و یگانگی در آگاهی (Chatur Avasthanam) یکپارچه‌است.

.

دوران کلاسیک (۳۰۰ پ.م. تا ۱۰۰۰ میلادی)

در این دوران خلاصه و زبده تمام آموزه‌های یوگایی تا آن زمان در متنی به نام یوگا سوترا Yoga) Sutra) توسط حکیم و یوگی نامدار هند، پاتانجلی، گردآوری و تدوین شد.

به همین دلیل این دوران را به نام دورة پاتانجلی یا دوره یوگای هشت مرحله‌ای نیز می‌شناسند.

یکی از مهمترین دستاوردهای این دوران طبقه‌بندی راه عملی یوگا به هشت مرحله‌است:

۱. یاما (Yama)

۲. نیاما (Nyama)

۳. آسانا (Asana)

۴. پرانایاما (Pranayama)

۵. پراتیاهارا (Pratyahara)

۶. دارانا (Dharana)

۷. دیانا (Dhyana)

۸. سامادی (Samadhi)

.

دوران بعد از کلاسیک (۱۰۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی)

در این دوران یوگیها سعی در ارتباط بیشتر با مردم دارند و در نتیجه آموزه‌های خود را نیز قابل فهم‌تر ارائه کرده‌اند.

از مهم‌ترین متون در این دوران می‌توان به هاتا یوگا پرادی پیکا(Hatha Yoga Pradipika)، گراند سامهیتا(Ghrand Samhita)، شیوا سامهیتا(Shiva Samhita) اشاره کرد.

در این عصر تعالیم عملی تر و قابل فهم تر ی مثل «هاتا یوگا» گسترش یافت و به موازات آن گروه‌ها و سنتهای گوناگون آموزش این روشها مانند سنت نات (Nath) نیز مورد توجه قرار گرفتند.

.

دوران جدید (از ۱۷۵۰ میلادی تا کنون)

در اینجا اشاره به دورة حکومت بریتانیای کبیر بر شبه قاره هند ضروری به نظر می‌رسد.

چرا که انگلیسی‌ها بویژه کمپانی هند شرقی مایل به توسعهٔ آموزشهای سنتی معلمین و گوروهای هندی نبود.

ولی سرانجام در سال ۱۸۹۳ با سخنرانی سوامی ویوکاناندا (Sw. Vive Kananda) و متعاقب آن ورود سوامی یوگاناندا (Sw. Yogananda) در سال ۱۹۲۰ به آمریکا، یوگا وارد مرحلهٔ امروزین خود شد.

یعنی گسترش بیش از حد به کمک وسایل ارتباط جمعی، یافتن مبانی علمی برای تمرینات یوگا، استفاده قاعده‌مند از فنون یوگا براساس نگرشهای علمی و سرانجام عوام زدگی و فراموش کردن پیام و اهداف اصلی دانش یوگا.

.

فواید و ویژگی‌های یوگا

یوگا فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد. توجه کنید که اگر این ورزش به طور مرتب و از سنین پایین (کودکی) شروع و پی‌گیری شود، فواید آن چند برابر خواهد شد.

از فواید یوگا می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1- تقویت در دقت و تمرکز

2- تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری

3- تقویت قدرت تخیل و خلاقیت

4- تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی

5- تقویت قابلیت هماهنگی ذهنی با فیزیکی بدن (کنترل بهتر بدنی)

6- تقویت اعتقاد (اعتقاد به خالق هستی با برانگیختن قدرت اندیشه و آرامش)

7- کاهش روند پیری و استرس

.

چه کسانی می‌توانند یوگا تمرین کنند؟

همهٔ افراد، هر سنی که باشد، با هر درجه از انعطاف‌پذیری، می‌توانند یوگا تمرین کنند. فقط کافی است که کلاس‌هایی متناسب با سطح شان انتخاب کنند: مبتدی، متوسط، پیشرفته و….

بیشتر مشکلات احتمالی پزشکی در ارتباط با مفاصل هستند، اگر پوزیشن‌ها شدید باشند یا به مدت طولانی حفظ شوند، یا عمل تنفس به درستی انجام نشود، ممکن است مشکلاتی برای فرد ایجاد کنند.

.

ده حرکت ساده یوگا :

خیلی‌ها تا اسم یوگا را می‌شنوند، تصورشان تمریناتی دشوار است که همه از پس آن برنمی‌آیند، اما  واقعیت این است که یوگا می‌تواند ساده باشد.

اگر امروز صبح بعد از بیرون آمدن از تختخوابتان دست‌هایتان را بالا کشیده باشید، تقریباً یک حرکت یوگا انجام داده‌اید.

یوگا هوشیاری نسبت به حرکات کششی ایجاد می‌کند که به هم‌ترازی بدنتان توجه کرده و حرکات را دقیقاً روی بدنتان احساس کنید.

بسیاری حرکات پایه یوگا به نظرتان آشنا می‌آیند.

در زیر به ۱۰ مورد از حرکاتی اشاره می‌کنیم که بااینکه ساده به نظر می‌رسند اما گروه‌های عضلانی اصلی بدنتان را کشش داده و قوی می‌کند.

.


۱. کوه


فقط ساده بودن این حرکات دلیل بر راحتی آنها نیست.

ایجاد یک هوشیاری جدید نسبت به حرکتی که فکر می‌کنید می‌دانستید، می‌تواند بسیار سخت باشد.

حرکت کوه را در نظر بگیرید، که به نظر می‌آید یک ایستادن ساده است.

اما در یوگا همین حرکت ساده خیلی چیزها را شامل می‌شود.

.

نحوه ی اجرای حرکت کوه یوگا :

پاشنه‌ها سفت روی زمین قرار می‌گیرند، عضلات پا کاملاً درگیر می‌شوند، استخوان‌های بالای لگن درست در راستای شانه‌ها قرار دارند، شانه‌ها خوب عقب کشیده شده و کتف‌ها به هم می‌چسبند، سر هم کاملاً صاف است. نفس کشیدن را فراموش نکنید.

                                                                           تمرینات یوگا - حرکت کوه در یوگا

.


۲. بالا کشیدن دست‌ها

.

نحوه ی بالا کشیدن دست ها در یوگا :
نفس را داخل کشیده و دست‌هایتان را به سمت بالای سر صاف کنید.

این پایه‌ترین حرکت کششی صبح‌هایتان است، اما در یوگا تمرکز می‌کنید که بدنتان در تراز خوبی قرار بگیرد.

مخصوصاً پاشنه‌ها که خوب روی زمین باشند و شانه‌ها عقب کشیده شوند.

نگاهتان می‌تواند به بالا به سمت دست‌ها باشد که به اندازه عرض شانه‌ها در بالای سر از هم فاصله گرفته‌اند.

                                                                             تمرینات یوگا - حرکت بالا کشیدن دست ها در یوگا

                                                                            

.

 

۳. خم شدن به جلو ایستاده

.

نحوه ی خم شدن به جلو در حالت ایستاده در یوگا :


نفس را داخل کشیده و از کمر به سمت پاها خم شوید.

اگر در ابتدای کار پشت‌پاهایتان کمی کشیده شد، زانوهایتان را طوری خم کنید که ستون‌فقراتتان آزاد باشد.

سرتان بگذارید سنگین آویزان باشد. اگر خواستید به آرامی پاها را صاف کنید اما بگذارید سرتان در همان وضعیت بماند.

پاهایتان را می‌توانید جفت روی زمین قرار دهید یا به اندازه عرض لگن از هم باز کنید، هرکدام که برایتان راحت‌تر بود.

 

                                                                            تمرینات یوگا - حرکت خم شدن به جلو ایستاده در یوگا

.

 

 ۴. گارلند

.

نحوه ی اجرای حرکت گارلند یوگا
پاها را به لبه‌های زیراندازتان برسانید و زانوها را خم کرده و به وضعیت چمباتمه (اسکات) بروید.

در صورت نیاز پنجه‌های پا به طرف بیرون باشد. اگر پاشنه‌هایتان به زمین نمی رسد، یک ملحفه لوله کرده و زیر آنها بگذارید.

این وضعیت برای بچه‌ها بسیار عادی است اما هرچه بزرگتر می‌شویم کمتر پیش می‌آید که در این حالت قرار گیریم.

این حرکت برای لگن و مقابله با تاثیر زیاد نشستن یا رانندگی طولانی بسیار عالی است.

 

                                                                     تمرینات یوگا - حرکت گارلند در یوگا

.

 

 ۵. لانژ

.

نحوه ی اجرای حرکت لانژ یوگا

پاها را صاف کرده، سپس پای چپتان را به انتهای زیراندازتان برسانید و برای رفتن به حالت لانژ زانوی پای راستتان را خم کنید.

سعی کنید پایی که خم شده را درست بالای قوزک پایتان باشد، طوریکه ساق پایتان کاملاً عمود بر زمین قرار گیرد.

پای چپ را کاملاً صاف نگه دارید. اگر نگه داشتن این وضعیت برایتان دشوار بود، می‌توانید زانوی پای چپ را هم نزدیک به زمین کنید.

قبل از اینکه پاها را عوض کنید، ۵ ثانیه بشمارید. 

 

                                                          تمرینات یوگا - حرکت لانژ در یوگا

.

 

 ۶. پلانک

نحوه ی اجرای حرکت پلانک یوگا

بعد از انجام دومین لانژ، پای چپ را هم عقب گذاشته طوریکه کنار پای راست که عقب بود قرار گیرد.

این آماده‌سازی حرکت شنا کلاسیک است. ۵ ثانیه در این وضعیت قرار گیرید، دقت کنید که لگنتان پایین نیفتاده و خیلی هم از سطح بدنتان بالاتر نرود.

اگر احساس کردید که آرنجتان قفل شده است، کمی آنها را خم کنید.

درصورت نیاز زانوهایتان را نزدیک زمین بیاورید. بعد از ۵ ثانیه، زانوها را آزاد کرده و بنشینید و یک دقیقه استراحت کنید.

 

                                                         تمرینات یوگا - حرکت پلانک در یوگا

.

 

 ۷. چوب

.

نحوه ی اجرای حرکت چوب یوگا :

بعد از اینکه حالتان جا آمد، در همان حالت نشسته، پاها را جلو رویتان روی زمین صاف کنید.

این دقیقاً معادل نشسته حرکت کوه است که بسیار ساده به نظر می‌رسد اما دشوار است.

دقت کنید که پنجه پا را کمی رو به خودتان خم کنید. پشتتان را کاملاً صاف نگه دارید. دست‌ها را می‌توانید کاملاً صاف یا کمی خم کنید.

 

                                                                     تمرینات یوگا - حرکت چوب در یوگا

.

 

 ۸. خم شدن به جلو نشسته

.

نحوه ی اجرای حرکت خم شدن به جلو با حالت نشسته یوگا :


در بازدم، بالاتنه‌تان را به سمت پاها جلو بیاورید. الان عضلات پشت پایتان نسبت به زمانی که خم شدن ایستاده را انجام دادید، باید گرم‌تر شده باشند.

روی نفستان کار کنید، با هر حرکت دم، ستون فقرات را باز کنید و با هم بازدم، خمیدگی‌تان را بیشتر کنید.

به اندازه ۵ نفس بمانید. دقت کنید که پنجه‌ها پا همچنان رو به خودتان خم باشند.

 

                                                        تمرینات یوگا - خم شدن به جلو در حالت نشسته در یوگا

.

 

 ۹. سر به سمت پا

.

نحوی اجرای حرکت سر به سمت پا یوگا :


به عقب برگردید و پای چپتان را خم کرده و کف آن را به سمت ران راست بگذارید. از همان تکنیکی که برای حرکت بالا اشاره شد برای استفاده از تنفستان استفاده کنید.

بعد از ۵ نفس، نشسته و پاها را عوض کنید.

  

                                                     تمرینات یوگا - حرکت سر به سمت پا در یوگا

.

 

 ۱۰. کودک شاد

.

نحوه ی اجرای حرکت کودک شاد یوگا :

به پشت دراز بکشید و زانوهایتان را به داخل سینه‌تان بغل کنید.

سپس زانوها را از هم باز کرده و هم مچ پا را درست بالای زانوی همان پا بیاورید، طوریکه ساق آن پا عمود بر زمین قرار گیرد.

پنجه پا را به سمت زمین خم کنید و با برگرداندن آن پا به سمت عقب، پنجه به بیرون خم شود.

حرکت را برای پای مخالف تکرار کنید، اگر دقت کرده باشید بچه‌ها زیاد در این حالت قرار می‌گیرند، بعد از ۵ نفس پاها را به عقب برده و روی زمین قرار دهید و استراحت کنید.

                                                تمرینات یوگا - حرکت کودک شو در یوگا

.

آنیک بزرگترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات ورزشی ایران

فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی آنیک ، یک مرجع تخصصی در زمینه لوازم و تجهیزات ورزشی می باشد که درآن انواع کفش های ورزشی، لباس های ورزشی و ملزومات و تجهیزات کلیه ورزشهای رایج دنیا، به صورت آنلاین به فروش می رسند.

فروشگاه ورزشی آنلاین آنیک به منظور سهولت مشتریان خود در خرید انواع لوازم ورزشی می کوشد تا محصولات بسیار با کیفیت از تمامی برندهای معروف و معتبر ورزشی جهان را در تمام زمینه های ورزشی در یک فضای قابل اعتماد مجازی گردآوری و ارائه نماید.

سایت آنیک با هدف رسیدن به یک مرجع تخصصی در زمینه لوازم ورزشی در تلاش است تا با آگاهی دادن به مشتریان خود در جهت استفاده از کالاهای  ورزشی و همچنین بررسی و مقایسه انواع محصولات ورزشی به خواسته مطلوب خود دست یافته و از رقبای اصلی خود پیشی بگیرد.

همچنین آنیک ، جهت جلب رضایت مشتریان گرامی ، انواع تجهیزات ورزشی را همراه با گارانتی اصالت و کیفیت کالا و امکان برگشت و تعویض کالا، همراه با ارسال به درب منزل و ارائه تخفیف های ویژه ، در اختیار همگان قرار داده است .

شما مشتریان گرامی ، میتوانید در فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی آنیک ، در  بخش  یوگا ، انواع مت یوگا ، ست آجر و بند یوگا ، فوم رولر ، حلقه پیلاتس ، کش پیلاتس ، توپ پیلاتس ، توپ ایروبیک ، کش ورزشی ، شکم بند ، میل بارفیکس ، کش پاورلوپ  و ... را براساس برند تولید کننده و یا کیفیت و قیمت محصول، با هم مقایسه کرده و بهترین لوازم یوگا مورد نیاز خود را ، خریداری نمایید.

فروشگاه آنیک متنوع ترین لوازم و تجهیزات یوگا را با در نظر گرفتن مرغوب بودن کیفیت آنها ، جهت جلب رضایت مشتریان خود ، در معرض دید علاقه مندان به یوگا قرار داده است تا بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را به راحت ترین شکل ممکن، بصورت آنلاین خریداری نمایند .

نمایش 1 - 12 از 76 آیتم